Zarząd Dzielnicy

Wydział Organizacyjny

ul. Nowogrodzka 43, pokój 230,
00-691 Warszawa

Kontakt:

p.o. Naczelnika: Milena Sielska
tel. 22 443 92 16
faks 22 443 94 96
e-mail: srodmiescie.wod@um.warszawa.pl

Zadania Zarządu Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy jest organem wykonawczym Dzielnicy wybieranym przez Radę Dzielnicy. W skład Zarządu Dzielnicy wchodzi Burmistrz i jego Zastępcy. Do kompetencji Zarządu Dzielnicy należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Dzielnicy,
  • wykonywanie uchwał Rady Miasta oraz uchwały Rady Dzielnicy,
  • reprezentowanie Dzielnicy na zewnątrz,
  • kierowanie bieżącymi sprawami Dzielnicy,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy,
  • prowadzenie gospodarki finansowej Dzielnicy w zakresie budżetu Miasta, na podstawie Załącznika Dzielnicowego,
  • sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi miasta położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do podmiotów o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady Miasta,

Zarząd Dzielnicy podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Dzielnicy.