Lokale użytkowe - dodatkowe informacje i wnioski

Chcesz wyremontować lokal użytkowy? Pamiętaj, że musisz wystąpić o zgodę do ZGN!

  • Wypełnij wniosek o zgodę na remont lokalu użytkowego i dołącz do niego niezbędną dokumentację. Wykaz dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku znajduje się niżej, w części „Do pobrania”.
  • Zapoznaj się z listą robót, które mogą być uznane jako trwale podnoszące wartość lokalu. Znajdziesz ją w załączniku nr 5 do umowy najmu.
  • Część udokumentowanych nakładów, którą poniosłeś/poniosłaś na prace trwale podnoszące wartość lokalu, może zostać rozliczona w trakcie stosunku najmu lub już po jego zakończeniu. Do wniosku w tej sprawie musisz dołączyć zgodę ZGN Śródmieście na wykonanie prac remontowych, kosztorysy powykonawcze i kopie faktur. 
  • Za czas oczekiwania na zgodę możesz wystąpić o obniżkę. Wniosek możesz złożyć po zakończeniu robót i ich odbiorze przez ADK. Pamiętaj, że okres za który udzielna jest obniżka liczony jest od momentu złożenia pełnej dokumentacji zatwierdzonej przez inspektorów odpowiednich branż.

W przypadku pytań, skontaktuj się z Działem Technicznym ZGN Śródmieście, tel. 22 33 66 152.

Dział Techniczny zajmuje się m.in. sprawami związanymi z wydawaniem zgód na remonty i modernizacje lokali.

Do pobrania:

Chcesz umieścić reklamę, szyld, tablicę informacyjną, inny znak wizualny lub markizy na elewacji budynku stanowiącego własność m.st. Warszawy? Musisz uzyskać niezbędne zgody w tej sprawie.

  • Zapoznaj się z szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi umieszczania reklam i informacji wizualnych. Są one zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.
  • Złóż do ZGN Śródmieście wniosek o wydanie zgody na najem powierzchni reklamowej. We wniosku opisz, jak ma wyglądać reklama i zaproponuj stawkę za najem. Załącz także dokumentację techniczną oraz zdjęcie elewacji z zaznaczeniem miejsca, w którym miałaby się znaleźć reklama.
  • Pamiętaj, że zgoda na umieszczenie urządzenia reklamowego uwarunkowana jest stanowiskiem organów nadrzędnych – właściwych w kwestii decydowania o estetyce miasta, jak Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz podejmowania decyzji w sprawie obiektów zabytkowych lub obiektów położonych na obszarach chronionych – jak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Uwaga! Nasze lokale są często częścią nieruchomości wspólnych, zarządzanych przez wspólnotymieszkaniowe. W takich przypadkach konieczne będzie uzyskanie zgody wspólnoty na wykorzystanie elewacji budynku pod reklamę.

Masz pytania? Skontaktuj się z Działem Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście,
tel. 22 23 12 284, e-mail: lu@zgn.waw.pl

Do pobrania:

Najemcy lokali użytkowych mogą korzystać z obniżek czynu ze względu na:

  • oczekiwanie na zgodę na remont lokalu użytkowego
  • prowadzenie robót na terenie bezpośrednio przylegającym do nieruchomości lub w nieruchomości, przez m.st. Warszawę, osoby prawne m.st. Warszawy oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, których członkiem jest m.st. Warszawa, utrudniających wykonywanie działalności w lokalu bądź powodujących utrudnienia w korzystaniu z garaży, na czas trwania tych robót;
  • udostępnienie toalety w lokalu do użytku publicznego.

Uwaga! Granicę dopuszczonych obniżek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego z tytułu utrzymania lokalu.

Zachęcamy do korzystania z naszego elektronicznego biura obsługi klienta eBOK.
Dzięki korzystaniu z eBOK, zyskujesz dostęp do faktur i ich ewentualnych korekt, w tym obniżek.
Wypełnij wniosek i prześlij go na adres: kancelaria@zgn.waw.pl

Do pobrania:

Udostępnienie toalety do użytku publicznego

Jeśli udostępnisz toaletę w lokalu do użytku publicznego, możesz ubiegać się o obniżkę czynszu.
W związku z różnorodnym położeniem i przeznaczeniem lokali, dużą rozpiętością stawek czynszu, oraz z uwagi na niejednolity rozkład i wielkość pomieszczeń, w tym toalet w lokalach, wnioski o obniżenie czynszu są rozpatrywane indywidualnie.
Wysokość ewentualnej obniżki zależy od oceny korzyści dla miasta i dzielnicy z udostępnienia toalety w lokalu do użytku publicznego i określana jest w drodze negocjacji. Maksymalna wysokość obniżki nie może być wyższa niż 10% czynszu za najem lokalu.

Lokale użytkowe

Zwrot lokalu użytkowego/garażu po zakończeniu najmu następuje zgodnie z warunkami umowy najmu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przypominamy o konieczności skontaktowania się przed upływem ww. terminu z Administracją Domów Komunalnych celem przekazania Wynajmującemu lokalu protokółem zdawczo - odbiorczym oraz działem księgowości do spraw czynszowych, w celu sprawdzenia stanu konta ww. lokalu i uregulowania ewentualnych zaległości.

Prosimy lokal sprzątnąć i opróżnić, zdemontować liczniki energii elektrycznej - po wcześniejszym rozwiązaniu umów z dostawcami.

Jeżeli Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu lokalu, kaucja wraz z odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu lokalu po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz opłaty za przelew kaucji.

W przypadku nieprzekazania Wynajmującemu lokalu najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy najmu, od dnia następnego będzie naliczane (zgodnie z umową) wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu  w wysokości 120% w okresie pierwszych trzech miesięcy, 150% przez kolejne trzy miesiące, a po sześciu miesiącach 200%,

Niezależnie od ww wynagrodzenia należy również wnosić opłaty za świadczenia eksploatacyjne.

W przypadku niezapłacenia przez Najemcę należności z tytułu ewentualnych kosztów, w tym: remontów jego obciążających, z tytułu czynszu i opłat, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu, a także odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie tych należności, Wynajmującemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach Najemcy wniesionych przez Najemcę do lokalu.

Pomieszczenie gospodarcze

Zwrot pomieszczenia gospodarczego po zakończeniu najmu następuje zgodnie z warunkami umowy najmu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

W tym celu osoba zdająca pomieszczenie gospodarcze powinna skontaktować się z pracownikiem właściwej terytorialnie Administracji Domów Komunalnych, w celu umówienia terminu spisania protokołu oraz przekazania pomieszczenia.

Pomieszczenie gospodarcze powinno być zwrócone w nie pogorszonym stanie, opróżnione z rzeczy.

Rzeczy pozostawione w pomieszczeniu i nieodebrane przez dotychczasowego użytkownika w ustalonym z pracownikiem ADK terminie bądź w terminie jednego miesiąca do dnia zawiadomienia go przez ZGN Śródmieście, zostaną uznane za porzucone i usunięte przez ZGN Śródmieście.

Ponadto, dotychczasowy użytkownik powinien rozwiązać wszystkie umowy zawarte na zdawany lokal (np. umowę na energie elektryczną, gaz, Internet, TV).

Zwrot kaucji zabezpieczającej następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu pomieszczenia gospodarczego lub od daty stwierdzenia protokołem braku podstaw do roszczeń wynikających z umowy. W innym przypadku, zwrot kaucji następuje po potrąceniu przez ZGN Śródmieście należności z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w lokalu, zadłużenia z tytułu opłat oraz innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami wskazanej w skierowaniu Administracji Domów Komunalnych, której adres oraz dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Spłata zadłużenia

Miasto Stołeczne Warszawa oferuje najemcom lokali użytkowych i garaży ulgę w spłacie zadłużenia w postaci rozłożenia zadłużenia na raty, odraczania spłaty należności a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie zaległości na podstawie Uchwały Nr LXXXIX/2643/2010 z dnia 9 września 2010r.

Aby skorzystać z takiej formy pomocy należy wypełnić wniosek i złożyć go w Administracji Domów Komunalnych lub w Kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 w Warszawie.

W przypadku zaległości za garaż lub reklamę proszę o kontakt z poniższymi numerami telefonów. Kontakt telefoniczny: 22 23 12 212, 22 33 66 169, 22 23 12 272, 22 23 12 258, 22 23 12 285 i 22 33 66 170, e-mail: windykacja@zgn.waw.pl

Do pobrania: