Informacje i wnioski

Po otrzymaniu z Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, ZGN Śródmieście przystępuje do procedury mającej na celu przygotowanie lokalu mieszkalnego do zasiedlenia.

Szacunkowy czas oczekiwania na zasiedlenie wynosi od 6 do 18 miesięcy.

Remont lokalu

W tym czasie lokal jest objęty procedurą remontową zgodnie z obowiązującymi w ZGN Śródmieście wytycznymi w zakresie standardów przy realizacji remontów pustostanów lokali będących własnością m.st. Warszawy. Między innymi kompletowana jest niezbędna dokumentacja techniczna, uzyskiwane są opinie Konserwatora Zabytów w sprawie planowanych w lokalu prac remontowych oraz, jeśli wymaga tego prawo, w trybie zamówień publicznych wybierany jest wykonawca prac.

Kaucja zabezpieczająca

Jest to również czas na uiszczenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu, o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172.)

Informacja, czy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji, znajduje się w otrzymanym z WZL skierowaniu.

W przypadku, gdy dochód w gospodarstwie domowym przyszłego najemcy nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Zarządzeniu Nr 923/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2020 roku, najemca może być zwolniony w całości albo w części z wpłacenia kaucji lub kaucję można rozłożyć na raty miesięczne, płatne nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

W tym celu najemca musi złożyć, do właściwej terenowo Administracji Domów Komunalnych, wniosek o rozłożenie kaucji na raty lub o zwolnienie w całości lub w części z jej wpłaty.

Zgodnie z uchwałą nr 4341/2020 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 29.07.2020r. z wpłaty kaucji w:

  • całości mogą być zwolnione osoby, których dochód w gospodarstwie domowym nie przekroczy 50% kryterium dochodowego.
  • części tj. 50% mogą być zwolnione osoby, których dochód w gospodarstwie domowym przekroczy 50%, a nie przekroczy 75% kryterium dochodowego,

natomiast z ulgi w postaci rozłożenia kaucji na raty miesięczne mogą skorzystać osoby, których dochód w gospodarstwie domowym przekroczy 75% kryterium dochodowego.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami wskazanej w skierowaniu Administracji Domów Komunalnych, której adres oraz dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Do pobrania:

Lokal mieszkalny

Zwrot lokalu mieszkalnego po zakończeniu najmu następuje na podstawie protokołu zwrotu-przejęcia i zgodnie z zapisami umowy najmu.

W tym celu osoba zdająca lokal mieszkalny powinna skontaktować się z administratorem lokalu we właściwej terytorialnie Administracji Domów Komunalnych, w celu umówienia terminu spisania protokołu oraz przekazania kluczy do lokalu mieszkalnego.

Zdawany lokal mieszkalny powinien być opróżniony z rzeczy, odnowiony oraz powinny zostać wykonane naprawy szkód powstałe w czasie użytkowania lokalu, które zgodnie z umową najmu obciążają Najemcę.

Ponadto, dotychczasowy użytkownik powinien rozwiązać wszystkie umowy zawarte na zdawany lokal (np. umowę na energie elektryczną, gaz, Internet, TV).

W przypadku, gdy ZGN Śródmieście nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dniu zwrotu lokalu, zwrot kaucji zabezpieczającej następuje w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia (protokolarnego zdania do ADK) lokalu przez Najemcę. W innym przypadku, zwrot kaucji następuje po potrąceniu przez ZGN Śródmieście należności z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w lokalu, zadłużenia z tytułu opłat oraz innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych.

Spłata zadłużenia

Jeśli masz zadłużony lokal nie czekaj aż sprawy zajdą za daleko!

Miasto Stołeczne Warszawa oferuje mieszkańcom ulgę w spłacie zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny w postaci rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia spłaty należności a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenia zaległości na podstawie Uchwały Nr LXXXIX/2643/2010 z dnia 9 września 2010r.

Aby skorzystać z takiej formy pomocy należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w Administracji Domów Komunalnych lub w Kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 w Warszawie.

Dodatkowe korzyści i możliwości:

  • możliwość dostosowania wysokości raty do możliwości finansowych Dłużnika,
  • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług)
  • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą kontynuować spłatę zadłużenia na podstawie aneksu po złożeniu stosownego pisma w tej sprawie.

W przypadku zaległości za dzierżawę proszę o kontakt z poniższymi numerami telefonów. Kontakt telefoniczny: 22 23 12 212, 22 33 66 169, 22 23 12 272, 22 23 12 258, 22 23 12 285 i 22 33 66 170, e-mail: windykacja@zgn.waw.pl

Do pobrania:

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, lecz ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Zarząd Dzielnicy Śródmieście podjął w dniu 24 września 2014 r. Uchwałę nr 13263 w sprawie wprowadzenia Programu odpracowywania zaległości czynszowych. Jest to wzbogacenie formy restrukturyzacji zadłużenia. Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki w nim określone i złożyć stosowny wniosek.

Jak skorzystać z programu?

  • Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub Administracji Domów Komunalnych, w której się mieszka wraz z opinią Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Uzgodnić zakres wykonywania pracy, zazwyczaj są to drobne prace porządkowe.
  • Podpisać porozumienie.
  • Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz usługi i prace.
  • Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu tzn., że rozliczenie za wykonaną prace następuje w formie bezgotówkowej i dotyczy wyłącznie zaległości w opłatach.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z poniższym numerem telefonu lub wiadomość e-mail. Kontakt telefoniczny: 22 23-12-285 lub e-mail: windykacja@zgn.waw.pl

Do pobrania: