null

Handel obwoźny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jesteś zainteresowany prowadzeniem handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Wykaz stanowisk handlowych oraz zarządców terenów znajdziesz na stronie internetowej: https://biznes.um.warszawa.pl/wykazy-miejsc

Jeśli interesuje Cię miejsce znajdujące się na terenie administrowanym przez ZGN dla Dzielnicy Śródmieście skontaktuj się z Działem Nieruchomości tel. 22 23 12 186 lub 22 23 12 243, w celu ustalenia czy jest ono wolne (liczy się kolejność składania kompletnych wniosków).

Udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy zawierane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok.

Wymagane dokumenty :

  • Wypełniony wniosek o prowadzenie handlu obwoźnego,

  • oświadczenie kupca, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek dostarcz do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5 lub prześlij na adres: kancelaria@zgn.waw.pl

Dodatkowo zapoznaj się z zasadami prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy oraz wzorem umowy.

Załączniki: