Rady osiedli w Dzielnicy Śródmieście

Głosowanie do rad osiedli kadencji 2022-2027

odbędzie się w dniu 20 listopada 2022 r.  w godzinach 9.00-19.00 

w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 – parter.

 

Informacja o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 20 listopada 2022 r.

W dniu 3 listopada 2022 r. Dzielnicowa Komisja Wyborcza zarejestrowała listy kandydatów na członków Rad Osiedli w sześciu okręgach wyborczych:

Osiedle Nr I (Muranów) – 17 kandydatów:

 1. Brzozowska Dominika - Warszawa
 2. Brzozowska-Jasińska Blanka - Warszawa
 3. Dolata Agnieszka - Warszawa
 4. Dróżdż Tomasz - Warszawa
 5. Flisek Jan - Warszawa
 6. Gagla Małgorzata - Warszawa
 7. Giżycka Dorota - Warszawa
 8. Klimkiewicz Agnieszka - Warszawa
 9. Kosmala Katarzyna - Warszawa
 10. Marcinkowska Małgorzata - Warszawa
 11. Michalczyk Katarzyna - Warszawa
 12. Michalska Małgorzata - Warszawa
 13. Rutkowski Grzegorz - Warszawa
 14. Rzysko Aleksandra - Warszawa
 15. Rzysko Sławomir - Warszawa
 16. Szydłowska Monika - Warszawa
 17. Więczek Artur - Warszawa

 

Osiedle Nr II (Staromiejskie) – 15 kandydatów – głosowanie nie zostanie przeprowadzone a za wybranych członków Rady Osiedla uznaje się zarejestrowanych kandydatów:

 1. Bronowski Andrzej - Warszawa
 2. Chruszczyk Tadeusz - Warszawa
 3. Ciesielska Marzena - Warszawa
 4. Czarnecki Paweł - Warszawa
 5. Dubiel Jarosław - Warszawa
 6. Głogosz Emilia - Warszawa
 7. Górski Krzysztof - Warszawa
 8. Kania Ewa - Warszawa
 9. Kazimierczuk Jerzy - Warszawa
 10. Kiziniewicz Alojzy - Warszawa
 11. Kwapis Andrzej - Warszawa
 12. Paolicelli Carlo - Warszawa
 13. Sobczyńska Iwona - Warszawa
 14. Sobczyński Bolesław - Warszawa
 15. Zajkowski Jakub - Warszawa


Osiedle Nr IV (Centrum) – 16 kandydatów:

 1. Bielecki Łukasz Patryk - Warszawa
 2. Bugryn-Żurawska Małgorzata - Warszawa
 3. Ciaciek Dorota - Warszawa
 4. Ciągardlak Grażyna - Warszawa
 5. Goliński Karol - Warszawa
 6. Korzeń Sylwester - Warszawa
 7. Krzęćko Maciej - Warszawa
 8. Kurasiński Artur - Warszawa
 9. Otrębska Jolanta - Warszawa
 10. Piekut Wiesława - Warszawa
 11. Roszczyńska-Kurasińska Magdalena - Warszawa
 12. Wardzyński Hubert - Warszawa
 13. Załuska Dorota - Warszawa
 14. Zgutka Piotr  - Warszawa
 15. Żurawski Adrian - Warszawa
 16. Żurawski Andrzej - Warszawa


Osiedle Nr VI (Koszyki) – 15 kandydatów – głosowanie nie zostanie przeprowadzone a za wybranych członków rady osiedla uznaje się zarejestrowanych kandydatów:

 1. Adamczyk Marek - Warszawa
 2. Czerwińska Ewa - Warszawa
 3. Dąbrowska Barbara - Warszawa
 4. Kościuch-Manandhar Ewa - Warszawa
 5. Miguła Marzena - Warszawa
 6. Misiak Zofia - Warszawa
 7. Pałczyńska Irmina - Warszawa
 8. Pieciukiewicz Sławomir - Warszawa
 9. Pilcicka Elżbieta - Warszawa
 10. Pokorski Paweł - Warszawa
 11. Sitkowska Magdalena - Warszawa
 12. Sitkowski Stanisław - Warszawa
 13. Szypulski Dariusz - Warszawa
 14. Telus-Czarnecka Marlena - Warszawa
 15. Thomas Anna - Warszawa


Osiedle Nr VIII (Powiśle Solec) – 16 kandydatów:

 1. Barancewicz Bartłomiej - Warszawa
 2. Brylski Marcin - Warszawa
 3. Duchnowska Edyta - Warszawa
 4. Dybowski Krzysztof - Warszawa
 5. Krawczyński Wiesław - Warszawa
 6. Kumidor Zbigniew - Warszawa
 7. Miszczak Grażyna - Warszawa
 8. Olszewski Robert - Warszawa
 9. Orczykowski Maciej - Warszawa
 10. Pisula Krzysztof - Warszawa
 11. Sadura Waldemar - Warszawa
 12. Suliga Jeremi - Warszawa
 13. Szulczewska Hanna - Warszawa
 14. Szulczewski Jerzy - Warszawa
 15. Werner Krzysztof - Warszawa
 16. Zarembski Zbigniew - Warszawa


Osiedle Nr IX (Oleandrów) – 16 kandydatów:

 1. Bujnowska Elżbieta - Warszawa
 2. Epelbaum Michał - Warszawa
 3. Górecka Magdalena - Warszawa
 4. Hlebowicz Artur - Warszawa
 5. Jabłecki Krzysztof - Warszawa
 6. Jankowski Aleksander - Warszawa
 7. Jończy Urszula - Warszawa
 8. Opyrchał-Jankowska Agata - Warszawa
 9. Ostrowski Łukasz - Warszawa
 10. Puciata Maria - Warszawa
 11. Rux Martyna - Warszawa
 12. Rybczyński Jan - Warszawa
 13. Suchecki Krystian - Warszawa
 14. Szlązak Roman - Warszawa
 15. Szymacha Iwona - Warszawa
 16. Śpiewak Jan - Warszawa


Wybory odbędą się w czterech osiedlach: 

 1. Osiedle Nr I (Muranów)
 2. Osiedle Nr IV (Centrum)
 3. Osiedle Nr VIII (Powiśle Solec)
 4. Osiedle Nr IX (Oleandrów)

Warunki prawidłowości oddania głosu


Ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów wybory nie odbędą się w:

 1. Osiedlu Nr III (Żelazna Brama) – zgłosił się 1 kandydat
 2. Osiedlu Nr V (Powiśle Skarpa) – zgłosiło się 6 kandydatów
 3. Osiedlu Nr VII (Krucza) – zgłosiło się 2 kandydatów

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.

Wypełnia ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz Dzielnicy oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców Osiedla i władzami Dzielnicy. Praca w radach jest nie odpłatna.

Rada osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach Dzielnicy, podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów dzielnicy i poprawy warunków życia mieszkańców. Ponadto działa na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach.

Dzięki przyjętemu systemowi wyborczemu składa się z ludzi mieszkających na terenie tego samego osiedla (uprawnionych do głosowania na danym terenie), wytypowanych przez samych mieszkańców (co najmniej 15 popierających danego kandydata), a nie przez organizacje polityczne, wybranych w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu tajnym i – co szczególnie charakterystyczne - działających wyłącznie społecznie, bez jakichkolwiek wynagrodzeń, czy diet. Są to więc ludzie o tych samych codziennych doświadczeniach, przeżywający te same lub podobne bolączki. Można to scharakteryzować skrótowo sloganem: „mówią za nas – upoważnieni - jedni z nas.”

Rada Osiedla nie jest organem decydującym,  lecz organem wpływającym na decyzje z pozycji interesów mieszkańców Osiedla. Siła tego wpływu wynika z następujących źródeł:

 • statut Osiedla przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców, w których Dzielnica obowiązana jest zasięgać opinii rady osiedla przed podjęciem decyzji; 
 • opinia jest wyrażana w imieniu kilkutysięcznej grupy wyborców z terenu Osiedla, wobec czego trudno  jej nie uwzględnić bez szczególnego, wyczerpującego uzasadnienia i wytłumaczenia; 
 • w myśl postanowień statutowych rada osiedla ma prawo występowania do Rady Dzielnicy z inicjatywą podjęcia określonej uchwały (z tak zwaną inicjatywą uchwałodawczą); 
 • w myśl tychże ustaleń Rada Osiedla ma prawo kierować interpelacje do Zarządu Dzielnicy, które muszą być rozpatrzone na takich samych zasadach jak interpelacje radnych Dzielnicy.
   
 1. Rady Osiedli są potrzebne, ponieważ istnieje potrzeba tworzenia się silnych wspólnot osiedlowych, złączonych  wspólnymi potrzebami oraz wspólnymi staraniami o ich zaspokojenie lub obronę.
 2. W poprzednich kadencjach śródmiejskie rady osiedli działały w tym kierunku. Dotyczyło to przykładowo takich dziedzin jak:
  • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na ulicach i terenach przydomowych, m.in. regularne zgłaszanie służbom porządkowym istniejących zagrożeń, inicjowanie m.in. monitoringu,  wyznaczania, oznakowania i instalacji świateł ulicznych na przejściach dla pieszych itp;
  • przeciwdziałanie zakłócaniu porządku publicznego m.in. instalowaniem i działaniem w budynkach mieszkalnych lub w ich sąsiedztwie salonów gry, głośnych dyskotek, punktów sprzedaży dopalaczy itp.;
  • szukanie rozwiązań chroniących mieszkańców i ich lokale przed hałasem zakłócającym spokój i ciszę nocną;
  • przeciwdziałanie likwidacji punktów i placówek handlu i usług najbardziej potrzebnych mieszkańcom w pobliżu ich domów oraz uwzględnianie ich głosu w planowaniu rozmieszczenia nowych placówek;
  • działania na rzecz uwzględniania interesów mieszkańców przy planowaniu zagospodarowania wolnych terenów; 
  • ochrona istniejącej zieleni;
  • pomoc na rzecz zarządów wspólnot mieszkaniowych m.in. poprzez organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy nimi;
  • poprawa w utrzymaniu czystości ulic, w tym przywrócenie toalet publicznych.
  • Między innymi w tych dziedzinach mieszkańcy za pośrednictwem i przy wsparciu Rad Osiedli mogą wpływać na poprawę sytuacji w ich osiedlu. 
    
 1. Konieczne jest w tym celu zgłoszenie kandydatury na „karcie zgłoszenia, którą można pobrać w  Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ul.Nowogrodzkiej 43 (w Wydziale Obsługi Rady) bądź ze strony internetowej Dzielnicy.
   
 2. Zgłoszenie musi być podpisane przez co najmniej 15 osób - wyborców mających prawo wybierania do rady danego osiedla. Na karcie musi się znaleźć  oświadczenie kandydata zawierające zgodę na kandydowanie.

Zabiegać o poparcie (podpisanie) zgłoszenia przez uprawnione do tego osoby może sam kandydat.

Karty zgłoszeń należy złożyć osobiście Dzielnicowej Komisji Wyborczej w terminie od 20 do 21 oraz od 24 do 26 października 2022 r. w godz. 15.00-18.00 w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43.

Wykaz członków Dzielnicowej Komisji Wyborczej przyjmujących zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli

Głosowanie w dniu 20 listopada 2022 r.  będzie się odbywało w godzinach 9.00-19.00 w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43.

Warunki prawidłowości oddania głosu
 

Rady Osiedli

szczegółowe informacje nazwa osiedla siedziba/
miejsce posiedzeń
Osiedle nr I Muranów ul. Nowolipie 9/11
Osiedle nr II Staromiejskie ul. Świętojańska 17 lok. 9
Osiedle nr III Żelazna Brama  
Osiedle nr IV Centrum ul. Widok 19 lok. 201
Osiedle nr V Powiśle-Skarpa ul. Ordynacka 9 lok. 36
Osiedle nr VI Koszyki  
Osiedle nr VII Krucza Al. Jerozolimskie 23
Osiedle nr VIII Powiśle-Solec ul. Okrąg 12
Osiedle nr IX Oleandrów ul. Marszałkowska 1 lok. 7

Osiedla w Dzielnicy Śródmieście