Rada Dzielnicy

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa

Kontakt:

Naczelnik: Zbigniew Puźniak
tel.  22 443 92 25 
faks 22 443 94 92
e-mail: srodmiescie.wor@um.warszawa.pl


Planowany harmonogram sesji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

 • 21 września 2022 r.
 • 19 października 2022 r.
 • 15 listopada 2022 r.
 • 14 grudnia 2022 r.

Zadania Rady Dzielnicy

Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy.

 1. Do właściwości Rady Dzielnicy należy w szczególności opiniowanie:
  • projektów uchwał Rady Miasta dotyczących uchwalania Statutu m.st. Warszawy i Statutu oraz ich zmian,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru Dzielnicy,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów rozwoju Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia dzielnic oraz zmiany ich granic, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
  • projektów Załącznika Dzielnicowego,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: zakresu działania Dzielnicy, zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
 2. tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek niższego rzędu w Dzielnicy, określanie ich granic, organizacji oraz zakresu działania;
 3. wybór i odwołanie Burmistrza Dzielnicy i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy;
 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Dzielnicy;
 5. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;
 6. tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie ich członków;
 7. występowanie do Rady Miasta z wnioskami o przekazanie Dzielnicy zadań i kompetencji z zakresu właściwości Miasta;
 8. zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla Dzielnicy;
 9. utworzenie Rady Seniorów Dzielnicy oraz nadanie jej statutu.

Rada Dzielnicy występuje z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Miasta.
Rada Dzielnicy kontroluje działalność Zarządu Dzielnicy. Kontrola ta dotyczy w szczególności wykonywania przez Zarząd Dzielnicy uchwał Rady Dzielnicy.
Rada Dzielnicy rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych uchwałą Rady Miasta do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym.