Konta bankowe w Dzielnicy Śródmieście

Nazwa beneficjenta rachunku: 
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

ZAPEWNIAMY O AKTUALNOŚCI RACHUNKÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE

85 1030 1508 0000 0005 5002 8018

  • sprzedaży mienia komunalnego 
  • opłaty targowej (zaległości)
  • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości 
  • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu) 
  • opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
  • opłat za materiały przetargowe 
  • innych opłat za wyjątkiem opłaty skarbowej i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

Dla każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości składającego deklarację został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w pokwitowaniu przyjęcia deklaracji.

Wpłata może być też dokonana na rachunek ogólny (wpisując w tytule przelewu OZGOK oraz dane identyfikujące składającego deklarację i adres nieruchomości):

44 1030 1508 0000 0005 5002 8077

Począwszy od 2013 roku dla każdego użytkownika wieczystego gruntu położonego na terenie dzielnicy Śródmieście, którego właścicielem jest m. st. Warszawa, został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tytułu opłat rocznych winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w informacjach wysłanych do użytkowników wieczystych. 

Wpłata może być też dokonanana rachunek opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu:

41 1030 1508 0000 0005 5001 0186

85 1030 1508 0000 0005 5002 8018

prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne

07 1030 1508 0000 0005 5001 0119

rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska opłat za usunięcie drzew i kary za wycięcie drzew bez decyzji

13 1030 1508 0000 0005 5001 0399

wadium kaucji gwarancyjnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

60 1030 1508 0000 0005 5001 0135

opłaty za udostępnienie danych osobowych

38 1030 1508 0000 0005 5001 0046

82 1030 1508 0000 0005 5001 0224

spłaty pożyczek z ZFŚS pracowników 

82 1030 1508 0000 0005 5001 0127

Uwaga! Począwszy od 1 stycznia 2020 r. do obsługi płatności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych służy rachunek:

Centrum Obsługi Podatnika
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: IBAN(spacja)PLnumer rachunku bankowego