Architektura i urbanistyka

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Zadania i kontakt:

 • architektura (zgłoszenia budowlane, pozwolenia na budowę/rozbiórkę, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych) - 443 93 56, 443 93 57, 443 93 58, 443 93 59, 443 93 60, 443 93 62
 • urbanistyka (decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku takiego planu) - 443 93 54, 443 93 55, 443 93 68, 443 93 70, 443 93 71, 443 94 06
 • zaświadczenia o samodzielności lokali - 443 93 61
 • rejestracja dzienników budowy - 443 93 63
 • sekretariat
  • architektura - 443 93 63
  • urbanistyka - 443 93 66

Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje powyższe zadania dla inwestycji nie zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, właściwego do rozpatrywania wniosków jeśli planowana inwestycja budowlana:

 • jest obiektem kubaturowym o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,
 • jest obiektem kubaturowym o wysokości powyżej 30 m,
 • dotyczy przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • wykracza swoim zasięgiem poza granice dzielnicy;
 • dotyczy dróg publicznych z wyjątkiem dróg gminnych;