null

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

Zastępca Naczelnika: Mateusz Nowakowski

ul. Nowogrodzka 43, pok. 211
tel. 22 443 94 42

sekretariat

ul. Nowogrodzka 43, pok. 221
tel. 22 443 94 42
faks 22 443 94 97
e-mail: srodmiescie.wzn@um.warszawa.pl

W sprawach wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu telefon: 22 443 94 64 (ułatwieniem w rozmowie będzie przygotowanie numeru karty kontowej oraz posiadanych dokumentów związanych z opłatami rocznymi).

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście należy w szczególności:

 1. regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz osób fizycznych w trybie art. 207 i 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1465), a także na rzecz tych podmiotów w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 2. regulacja praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 3. regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 4. prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej;
 5. prowadzenie postępowań w trybie przepisów regulujących działanie rodzinnych ogrodów działkowych;
 6. prowadzenie spraw zbywania nieruchomości w trybie art. 37 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 7.  udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w zakresie przekazanych spraw;
 8. występowanie o zwrot bonifikat udzielonych przy zbywaniu nieruchomości;
 9. sprawy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste nieprzekazane do kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu, w tym:
  • określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty,
  • ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat rocznych,
  • udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
  • kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego,
  • prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy,
  • prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy,
  • prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy,
  • prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego,
  • prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego w trybie art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1740),
  • prowadzenie spraw w zakresie rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na wniosek użytkowników wieczystych,
  • prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego,
  • prowadzenie spraw przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody właściciela na podział nieruchomości,
  • weryfikacja oświadczeń inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w sprawach dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w zakresie posiadania przez inwestora tytułu prawnego umożliwiającego realizację inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem,
  • dokonywanie analizy decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę pod kątem zgodności zamierzenia inwestycyjnego z celem na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste;
 10. prowadzenie spraw służebności przejścia i przejazdu oraz drogi koniecznej, w tym ustanowienia, zmiany treści lub sposobu wykonywania, wygaśnięcia lub zniesienia tych praw, w tym także praw ustanowionych na rzecz m.st. Warszawy;
 11. obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez dzielnice, z zastrzeżeniem § 17b ust. 1 pkt 9 załącznika do regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 12. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania i służebności gruntowych;
 13. wygaszanie użytkowania ustanowionego w drodze decyzji przed dniem 1 stycznia 1998 r. na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych;
 14. składanie wniosków o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku, gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności oraz wydawanie stosownych zaświadczeń dla celów wieczystoksięgowych;
 15. zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przekazanych do prowadzenia dzielnicom, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 16. naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów dzierżawy, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem nieruchomości:
  • służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
  • położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
  • pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym,
 17. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 18. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych garażami na okres dłuższy niż trzy lata oraz naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z tych nieruchomości;
 19. waloryzacja opłat, naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania, egzekwowanie zaległych należności wynikających z umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zawartych na okres powyżej trzech lat, z wyłączeniem spraw powierzonych do realizacji Jednostkom organizacyjnym;
 20. prowadzenie spraw porozumień zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczących korzystania z nieruchomości do czasu uregulowania ich stanu prawnego;
 21. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy;
 22. prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu nieruchomościami należącymi do zasobu m.st. Warszawy lub przeznaczonymi na realizację celów statutowych Dzielnicy oraz nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy, w tym podlegającymi komunalizacji, nie przekazanymi Jednostkom organizacyjnym;
 23. prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy oraz znajdujących się we władaniu m.st. Warszawy;
 24. występowanie o podział geodezyjny nieruchomości, po uzyskaniu zgody właściciela, wyrażonej przez biuro właściwe do spraw mienia miasta i Skarbu Państwa;
 25. przedstawianie stanowiska m.st. Warszawy w prowadzonych na wniosek postępowaniach administracyjnych lub sądowych dotyczących podziałów geodezyjnych nieruchomości;
 26. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi wszczętymi na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów, obejmującymi tereny przeznaczone pod drogi gminne lub ich poszerzenie, ocena zastosowania art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do dróg gminnych oraz ujawnianie m.st. Warszawy jako właściciela lub wykreślanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w księgach wieczystych;
 27. udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy;
 28. analiza i weryfikacja treści decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zatwierdzających projekt budowlany, które dotyczą inwestycji liniowych, a także nieruchomości m.st. Warszawy będących działkami drogowymi – drogi gminne i drogi wewnętrzne, w związku z wykonywaniem zadań właścicielskich;
 29. udział oraz podejmowanie w imieniu m.st. Warszawy czynności w postępowaniach prowadzonych przez nadzór budowlany, z wyłączeniem nieruchomości pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie Jednostek organizacyjnych;
 30. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części oraz udział w postępowaniach nadzwyczajnych;
 31. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania z tytułu ograniczenia praw do nieruchomości w trybie art. 124, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami;
 32. prowadzenie spraw dotyczących cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej m.st. Warszawy wobec byłych właścicieli z tytułu zbycia nieruchomości objętych roszczeniami;
 33. prowadzenie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz w trybie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 34. prowadzenie postępowań dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających we władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych na realizację celów statutowych Dzielnicy;
 35. weryfikacja stanów prawnych nieruchomości i możliwości ich pośredniej lub bezpośredniej regulacji na rzecz m.st. Warszawy;
 36. sprawy w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie dróg gminnych;
 37. weryfikacja możliwości i podejmowanie czynności w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
 38. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości m.st. Warszawy oraz nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych na realizację celów statutowych dzielnicy, jak również opracowywanie planów wykorzystania zasobu, w tym wprowadzanie na stan inwentarzowy i księgowy nieruchomości;
 39. prowadzenie ewidencji środków trwałych – grunty;
 40. prowadzenie spraw przed sądem wieczystoksięgowym w zakresie realizowanych zadań;
 41. zajmowanie stanowiska oraz prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych w sprawach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości, o których mowa w pkt 38 oraz nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, jak również w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 42. prowadzenie zbiorów akt nieruchomości, w tym również teczek akt własnościowych;
 43. prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości;
 44. wykonywanie zadań związanych z ustanowieniem lub wygaśnięciem trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także innych Jednostek organizacyjnych;
 45. zmiana stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;
 46. przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 47. opiniowanie wykonania lub niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego m.st. Warszawa;
 48. przygotowywanie wraz z niezbędną dokumentacją i przekazywanie do biura właściwego w sprawach mienia miasta i skarbu państwa, wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa, w zakresie nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających we władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych do realizacji celów statutowych Dzielnicy;
 49. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 50. przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 51. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w przygotowaniu i promowaniu oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy;
 52. wydawanie nieruchomości w związku ze zbywaniem oraz wydzierżawianiem na okres powyżej 3 lat nieruchomości m.st. Warszawy realizowanym przez biuro właściwe do spraw mienia miasta i skarbu państwa, lub nabyciem jej własności w trybie administracyjnym przez Skarb Państwa;
 53. przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących powierzania gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy lub będącego w posiadaniu m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie;
 54. protokolarne przejmowanie nieruchomości m.st. Warszawy oraz będących w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy, w tym podlegających komunalizacji, nie przekazanych jednostkom organizacyjnym;
 55. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach wydawania decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy;
 56. prowadzenie spraw z zakresu realizacji roszczeń zgłoszonych na podstawie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy;
 57. podejmowanie czynności w procesie windykacji należności w zakresie określonym w regulaminie windykacji należności m.st. Warszawy, nadanym zarządzeniem Prezydenta;
 58. prowadzenie postępowań o zwrot odszkodowania, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w razie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części lub całości;
 59. analiza projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzona w zakresie opiniowania przez Dzielnicę projektów planów miejscowych w ramach kompetencji Wydziału;
 60. pozyskiwanie praw do nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne i rozwojowe dzielnicy, w tym do nieruchomości zabudowanych obiektami służącymi wykonywaniu zadań o zasięgu dzielnicowym;
 61. prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 62. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem w drodze przetargu wolnych pod względem fizycznym i prawnym lokali mieszkalnych;
 63. prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokali powstałych w wyniku przebudowy, nadbudowy lub adaptacji nieruchomości wspólnej;
 64. prowadzenie spraw sprzedaży lokali niesamodzielnych przyległych do lokali stanowiących odrębne nieruchomości;
 65. prowadzenie spraw związanych ze zmianą aktów notarialnych - umów sprzedaży lokali w zakresie błędnie określonego udziału w nieruchomości wspólnej lub nieruchomości, w której lokal jest położony;
 66. badanie zgłoszonych roszczeń byłych właścicieli bądź ich następców prawnych w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami, w których prowadzona lub planowana jest sprzedaż lokali;
 67. korekta obliczeń udziałów w nieruchomości wspólnej wynikająca z adaptacji części nieruchomości wspólnej i z wcześniejszych nieaktualnych obliczeń;
 68. prowadzenie rejestru lokali sprzedanych po 22 września 2004 r. i monitorowanie wtórnego obrotu lokalami nabytymi od m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy;
 69. prowadzenie czynności związanych z żądaniem zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy;
 70. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem lokali użytkowych (garaży usytuowanych w budynkach wielolokalowych) na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym;
 71. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy:
  • zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy,
  • stanowiących wolne pod względem fizycznym i prawnym lokale użytkowe i garaże usytuowane w budynkach wielolokalowych;
 72. prowadzenie spraw dotyczących zmiany umowy sprzedaży lokali użytkowych w zakresie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne;
 73. rozpatrywanie spraw dotyczących zabezpieczenia należności m.st. Warszawy w stosunku do nabywców lokali użytkowych;
 74. współpraca z biurem właściwym do spraw dekretowych przy wydawaniu informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy oraz ustalaniu, czy w stosunku do tych nieruchomości toczą się postępowania sądowe lub postępowania administracyjne, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 75. wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 76. prowadzenie rejestru zawartych przez Wydział umów i przygotowanie sprawozdań w zakresie powierzonych zadań;
 77. realizacja zadań wynikających z upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta.