null

Wydział Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

Naczelnik: Elżbieta Jóźwik

ul. Nowogrodzka 43 pokój 109
tel. 22 443 93 63
faks 22 443 94 98
e-mail: srodmiescie.wab@um.warszawa.pl

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście należy w szczególności:

 1. przygotowywanie i wydawanie za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);
 3. prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu oraz właściwym organom i jednostkom;
 4. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 5. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu;
 6. przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji Dzielnicy;
 7. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i ustawy z dnia17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu;
 8. gromadzenie danych z podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, przekazywanie ich zgodnie z właściwością;
 9. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących wydawania, przenoszenia na rzecz innej osoby oraz stwierdzania wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu i przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania, dotyczących inwestycji stanowiących obiekty kubaturoweo powierzchni całkowitej do 15.000 m2, o wysokości do 30 m, z zakresu dróg gminnych, jednakże z wyłączeniem inwestycji przedstawicielstw dyplomatycznychi urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także naczelnych i centralnych organów administracji;
 10. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
 11. udostępnianie informacji publicznej na wniosek.