null

WM Marszałkowska 62 front - sprzedaż powierzchni poddasza.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wspólnota Mieszkaniowa Marszałkowska 62 front w Warszawie ogłasza konkurs na sprzedaż powierzchni poddasza, do adaptacji na cele mieszkaniowe.


Przedmiotem konkursu jest poddasze o łącznej powierzchni po obrysie podłogi  - ok. 350 m².

Podstawowe informacje dotyczące inwestycji:

 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowicie podpiwniczony z usługami w parterze, zlokalizowany przy ul. Marszałkowska 62 front w Warszawie wybudowany pod koniec XIX wieku. – wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 
 2. Preferowane przeznaczenie powierzchni objętej konkursem to adaptacja strychu na lokal/lokale (maksymalnie dwa mieszkania). 
 3. Wspólnota mieszkaniowa dopuszcza dodatkowo nadbudowę jednej kondygnacji po wcześniejszych uzgodnieniach inwestora z konserwatorem zabytków i uzyskanie zgody od sąsiadów z oficyny
 4. Dla przedmiotowej nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały uzgodnione warunki zabudowy. 

Zobowiązania Inwestora:

 1. Posiadanie przez cały okres trwania inwestycji polisy od ryzk budowlanych na kwotę co najmniej 1.000.000,00 pln
 2. Koszty wykonania ekspertyzy technicznej nieruchomości, właściwej dla planów inwestycyjnych przed rozpoczęciem Inwestycji. Wspólnota zastrzega sobie prawo do zaopiniowania ekspertyzy przez wskazanego przez nią Inspektora Nadzoru w ciągu 14 dni od daty otrzymania w wersji papierowej
 3. Koszty wielobranżowego projektu inwestycji. Wspólnota zastrzega sobie prawo do zaopiniowania projektu przez wskazanego przez nią Inspektora Nadzoru w ciągu 14 dni od daty otrzymania w wersji papierowej
 4. Koszt wykonania ekspertyzy kominiarskiej przez wskazanego przez Wspólnotę kominiarza
 5. Koszt operatu szacunkowego zleconego przez Wspólnotę
 6. Koszty postępowań administracyjnych.
 7. Koszty związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji (w tym koszt dzierżawy gruntu zajętego na czas prowadzenia robót oraz koszt przebudowy przyłączy koniecznych do funkcjonowania nowopowstałych lokali).
 8. Koszty związane z obsługą notarialną inwestycji, w tym ustanowienia odrębnej własności lokalu/lokali powstałych w wyniku adaptacji powierzchni wspólnej.
 9. Koszty wpisów do ksiąg wieczystych związanych ze zmianą wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. 
 10. Koszty remontu/modernizacji  dachu leżą po stronie Inwestora i nie podlegają rozliczeniu finansowemu ze wspólnotą.
 11. Koszt remontu elewacji w części nadbudowanej.
 12. W przypadku zwłoki w opóźnieniu realizacji pokrycie kosztów inspektora nadzoru ze strony Wspólnoty
 13. Oferty rozliczające cenę zakupu powierzchni wspólnej poprzez prace budowlane wykonane na rzecz wspólnoty (barter) nie będą rozpatrywane.
 14. Rozliczenie gotówkowe, płatność w trzech ratach, przy czym:
 • pierwsza wpłata tytułem zadatku w wysokości 10% ceny za całą powierzchnię strychu przeznaczoną do adaptacji oraz powierzchnię nadbudowaną w terminie co najmniej 2 dni przed zawarciem umowy przedwstępnej sprzedaży, 
 • kwota stanowiąca 60 % ceny w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, prawomocna,
 • reszta ceny w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed zawarciem umowy przyrzeczonej ustanowienia odrębnej własności nowo powstałych lokali i ich sprzedaży na rzecz Inwestora.

W celu umówienia się na wizję lokalną powierzchni poddasza objętej konkursem, należy zgłosić się do zarządcy budynku Pana Krzysztofa Reczka w co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu 667-504-950.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie pisemnych papierowych propozycji zakupu jedynie całości przedmiotowej powierzchni poddasza z uwzględnieniem:

 1. Ceny za m² powierzchni strychu po obrysie a w sytuacji nadbudowy wskazanie dodatkowej kwoty za każdy m² powierzchni nowej kondygnacji,
 2. Informacji o sposobie płatności, harmonogram wpłat (z podaniem warunków gwarancji),
 3. Proponowane zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji,
 4. Terminu realizacji adaptacji/ ewentualnie nadbudowy kondygnacji.
 5. Wykazanie się potencjałem organizacyjnym do wykonania przedmiotu inwestycji
 6. Wykazanie się potencjałem finansowym do wykonania przedmiotu inwestycji i przedstawienia zabezpieczenia środków finansowych na 14 dni przed rozpoczęciem prac lub wskazanie środków na rachunek escrow

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Marszałkowska 62 front w terminie do dnia 28.10.2021 r. za pośrednictwem firmy administrującej KRDOM, Al. Krakowska 274, 02-210 Warszawa.