null

"Wesołe przedszkole"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu: „Wesołe przedszkole”

Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-8314/17

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Poddziałanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Okres realizacji: 01.05.2018 - 31.10.2019

Wartość projektu: 982.293,498 zł

Kwota dofinansowania: 785.673,48 zł

Cel główny projektu:

wzrost jakości edukacji 8 śródmiejskich przedszkoli: Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208,  poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 8 śródmiejskich przedszkoli do pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach i kursach do 31 października 2019 r. 

Grupa docelowa:

226 dzieci (95 dziewczynek, 131 chłopców), w tym 116 dzieci niepełnosprawnych (44 dziewczynki, 72 chłopców) w wieku 3-9 lat oraz 36 nauczycieli  (36 kobiet) z Przedszkola Integracyjnego nr 6, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, Przedszkola Integracyjnego nr 8, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38, Przedszkola nr 41, Przedszkola nr 44, Przedszkola Specjalnego nr 208.

Wybrane działania realizowane w projekcie: 

 1. Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych
  w przedszkolach oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi
  :
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (ACC) oraz wczesne wspomaganie rozwoju (WWR);
  • Diagnoza funkcjonalna  dla dziecka z autyzmem;
  • Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne;
  • Zajęcia psychologiczne i z zakresu pedagogiki specjalnej;
  • Zajęcia z artterapii i dogoterapii dla dzieci autystycznych;
  • Zajęcia z terapii logopedycznej;
  • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
  • Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. I stopień;
  • Cykl 12 szkoleń - Metoda krakowska;
  • Kurs na Instruktora Gimnastyki korekcyjnej;
  • Kurs Psychomotoryka - Kurs podstawowy i zaawansowany;
  • Formy aktywności twórczej dzieci i młodzieży w oparciu o ideę Carla Orffa;
  • Terapia Integracji Sensorycznej;
  • Zajęcia z Hipoterapii i Rehabilitacji;
  • Terapia ręki I i II stopnia - Kurs certyfikacyjny;
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem;
  • Szkolenie dla nauczyciela „Bilateralna Integracja” - kurs indywidualny dla nauczyciela.
 2. Zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla przedszkoli realizowane w projekcie m.in.:
  • Zakup bieżni do nauki chodu dzieci;
  • Zakup komputerów i tabletów na zajęcia edukacyjne;
  • Zakup wyposażenia, sprzętu specjalistycznego i narzędzi na zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dzieci oraz do: komunikacji alternatywnej i wspomagającej; do wczesnego wspomagania rozwoju; do stymulacji polisensorycznej; neurologopedii;
  • Zakup narzędzi do diagnozy autyzmu oraz diagnozy psychologiczno-logodedycznej, testy do oceny rozwoju psychoruchowego, testy logopedyczne;
  • Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia psychologiczne oraz pedagogiczne;
  • Zakup programów i zestawów multimedialnych oraz gier wielkoformatowych;
  • Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych, sali gimnastycznej sali terapii sensorycznej;
  • Zakup pomocy dydaktycznych: na zajęcia dodatkowe z artterapii dla dzieci autystycznych,
   na zajęcia wspomagające integrację sensoryczną dzieci oraz terapię psychologiczną;
  • Zakup wyposażenia sal lekcyjnych: mata do kodowania, laptop, oprogramowanie specjalistyczne, Tor przeszkód insGraf1, trampolina;
  • Zakup laptopa, oprogramowania oraz programów multimedialnych do pracowni logopedycznej;
  • Zakup wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do sali przyrodniczo-naukowej. 

Wartość zakupów zaplanowanych dla przedszkoli w projekcie: 324.277 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.