null

Statut Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. 

§ 2.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
 2. pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów;
 6. występowanie do Rady Dzielnicy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska w sprawach dotyczących środowiska osób starszych oraz podejmowania na ich rzecz wspólnych inicjatyw lokalnych.

§ 3.

Siedzibą i obszarem działania Rady jest Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.
 

Rozdział 2
Kadencja i skład Rady

§ 4.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na pobyt stały na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wpisana do stałego rejestru wyborców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, mająca doświadczenie w działalności na rzecz środowiska osób starszych lub wiedzę z zakresu polityki senioralnej. 

§ 5.

 1. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
 2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach na umotywowany wniosek Rady Seniorów Rada Dzielnicy Śródmieście może przedłużyć kadencję Rady Seniorów na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

§ 6.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:

 1. siedmiu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
 2. jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego;
 3. jeden przedstawiciel Rady Dzielnicy;
 4. jeden przedstawiciel Zarządu Dzielnicy;
 5. pięciu przedstawicieli Rady poprzedniej kadencji.
   

Rozdział 3
Tryb powoływania i odwoływania członków Rady

§ 7.

 1. Członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Zarząd Dzielnicy.
 2. Przedstawiciela Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego wskazuje jej Przewodniczący.
 3. Przedstawiciela Rady Dzielnicy wskazuje Rada Dzielnicy w drodze uchwały.
 4. Przedstawiciela Zarządu wskazuje Zarząd Dzielnicy w drodze uchwały
 5. Przedstawicieli Rady poprzedniej kadencji wskazuje Rada przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§ 8.

Procedura zgłoszenia kandydatów rozpoczyna się na co najmniej 30 dni przed terminem upływu kadencji Rady.

§ 9.

 1. Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów - zawierające informację o formie, miejscu i terminie zgłaszania - umieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.
 2. Naboru kandydatów na członków Rady – przedstawicieli, o których mowa w § 6 pkt 1 dokonuje Burmistrz Dzielnicy Śródmieście w drodze ogłoszenia, w którym określa termin zgłaszania kandydatów oraz wzór formularza zgłoszenia.
 3. Termin zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia.
 4. Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:
  1. krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz środowiska osób starszych lub wiedzy z zakresu polityki senioralnej;
  2. informację dotyczącą posiadanych umiejętności, w tym obsługi komputera oraz poczty elektronicznej;
  3. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
  4. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;
  5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;
  6. listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na pobyt stały na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wpisanych do stałego rejestru wyborców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy.

§ 10.

 1. W przypadku zgłoszenia na członków Rady kandydatów przedstawicieli, o których mowa w § 6 pkt 1 w liczbie większej niż 7, na członków Rady powołuje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę podpisów, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt. 6.
 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 6 pkt 1, uzyska taką samą liczbę podpisów, powołania spośród tych osób dokonuje Zarząd Dzielnicy w drodze publicznego losowania. Czas i miejsce losowania określa Burmistrz Dzielnicy co najmniej na dwa dni przed losowaniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali powołani do składu Rady, znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji  Rady – stosuje odpowiednio ust. 1 i 2.

§ 11.

Skład Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście umieszcza się na stronie internetowej Dzielnicy oraz przesyła do Warszawskiej Rady Seniorów.

Rozdział 4
Zasady działania oraz organizacja Rady

§ 12.

Rada pracuje na posiedzeniach, które są jawne.

§ 13.

W terminie 10 dni od dnia powołania członków Rady Burmistrz zwołuje pierwsze posiedzenie Rady i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 14.

Na pierwszym posiedzeniu Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego oraz jednego przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 15.

W ciągu pierwszych trzech posiedzeń Rada opracowuje i przyjmuje regulamin pracy Rady.

§ 16.

Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Dzielnicy lub co najmniej 1/3 składu Rady.

§ 17.

Posiedzeniami kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady wyłoniony w trybie określonym w regulaminie pracy Rady.

§ 18.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 19.

Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Rady.

§ 20.

Rada może wybrać spośród swoich członków Wiceprzewodniczących  Rady w liczbie nie większej niż 2 osoby oraz powołać Sekretarza Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 21.

Zakres zadań i kompetencji Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarza Rady określa Rada w regulaminie pracy Rady.

§ 22.

Rada może powoływać zespoły zadaniowe. W skład zespołów mogą wchodzić osoby, które nie są członkami Rady.

§ 23.

Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

§ 24.

Przewodniczący Rady sporządza roczne sprawozdanie z działalności Rady, a następnie przedstawia je Radzie do zatwierdzenia w formie uchwały Rady.

§ 25.

Uchwałę Rady w sprawie rocznego sprawozdania z działalności Rady Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi Dzielnicy oraz Radzie Dzielnicy.

§ 26.

Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

§ 27.

Protokoły z posiedzeń, sprawozdania, uchwały, opinie, wnioski i inne ustalenia Rady podpisuje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na posiedzeniu podpis składa przewodniczący obrad.

§ 28.

Obsługę administracyjno-biurową oraz miejsce spotkań Rady zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy wskazana przez Burmistrza.

§ 29.

Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.

Rozdział 5
Sposób głosowania

§ 30.

 1. Członek Rady wyraża swoją wolę w głosowaniu poprzez oddanie głosu: "za", "przeciw" albo "wstrzymuję się".
 2. Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania,  niezwłocznie po ustaleniu jego wyniku. Wyniki wszystkich głosowań odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
 3. Głosowanie tajne dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady oraz przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów przeprowadza wybrana na posiedzeniu z grona członków Rady komisja skrutacyjna w składzie 3 osób.
 4. Członkowie Rady głosują na kartach opatrzonych pieczęcią  oraz datą i podpisem przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
 5. Gdy kandydat jest tylko jeden, na karcie do głosowania, obok imienia i nazwiska kandydata, umieszcza się wyrazy "za", "przeciw" i „wstrzymuję się”. Przy każdym z tych wyrazów umieszcza się kratkę. Członek rady głosuje poprzez postawienie znaku "X” w jednej z kratek. Gdy kandydatów jest więcej niż jeden, na karcie do głosowania, obok wpisanych w porządku alfabetycznym nazwisk i imion kandydatów, umieszcza się kratki, po jednej kratce obok nazwiska każdego z kandydatów. Członek Rady głosuje poprzez postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku kandydata, którego wybiera. 

Rozdział 6
Wygaśnięcie mandatu

§ 31.

Mandat członka Rady wygasa z chwilą:

 1. zrzeczenia się mandatu;
 2. śmierci;
 3. złożenia wniosku w sprawie odwołania członka Rady przez 2/3 składu Rady lub przez podmiot, który go wskazał określony w § 7 ust. 2 – 4;
 4. niespełnienia warunku, o którym mowa w § 4.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 32.

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.