null

Składanie zawiadomień o imprezach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Wydziale Kultury i Promocji można złożyć zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej organizowanej poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy, wymagane Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji
  • rodzaj i charakter imprezy
  • miejsce, data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczba uczestników
  • planowane środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników
  • określenie planowanych działań w zakresie dostosowania imprezy dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, racjonalnych usprawnień, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Przyjmujący zawiadomienie może zażądać załączenia zaświadczenia właściwego organu, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których będzie się odbywać impreza, a także urządzenia techniczne używane przy jej organizowaniu lub w trakcie jej odbywania, odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem.

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. W przypadku konieczności złożenia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, termin liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia.
Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż dwa razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych, wymagają jednorazowego zawiadomienia.

Jeżeli impreza zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub organizator nie spełnił określonych wyżej wymagań, może zostać wydana decyzja o zakazie odbycia imprezy.

Zawiadomieniu w Wydziale Kultury i Promocji nie podlegają imprezy o charakterze masowym (powyżej 1000 uczestników) oraz organizowane przez kościelne osoby prawne. W tych przypadkach mają zastosowanie przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r.