null

Księgowość opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Referat Dochodów Niepodatkowych

Kontakt:

e-mail: srodmiescie.wbk@um.warszawa.pl
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, pokój 118 i 130

Kierownik referatu: Paulina Andrulewicz
telefon: 22 443 93 13

Grażyna Abram, Główny specjalista – księgowość
telefon: 22 443 93 14

Elżbieta Kurczych, Główny specjalista – księgowość
telefon: 22 443 93 15

Monika Kowalczyk, Podinspektor – korespondencja
telefon: 22 443 93 41

Monika Obłąkowska, Główny specjalista – księgowość, księgowość dochodów ze sprzedaży nieruchomości i dzierżaw, potwierdzanie wpłat za wykup lokali
telefon: 22 443 93 18

Aneta Mróz, Podinspektor – zaświadczenia o spłacie opłaty jednorazowej za przekształcenie
telefon: 22 325 53 43 

Informacje dla płatników:

  • Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu należy wnosić do dnia 31 marca każdego roku.
  • Ustalaniem wysokości opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu zajmuje się według kompetencji Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście – telefon: 22 443 94 42 lub 22 443 94 64 e-mail: srodmiescie.wzn@um.warszawa.pl

Rachunek do wpłat:

Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, położonego w Dzielnicy Śródmieście, stanowiącego własność m. st. Warszawy  użytkownicy wieczyści wnoszą na indywiduane numery rachunków bankowych lub na rachunek: Bank Handlowy w Warszawie SA, 41 1030 1508 0000 0005 5001 0186

Pomoc publiczna

Ulgi w spłacie należności udzielane są na podstawie Uchwały Nr LXXXIX/2643/2010 z dnia 9 września 2010 Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Pisemne wnioski rozpatrywane są indywidualnie, na postawie załączonych dokumentów.

  • Umorzenie całości lub części należności w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności gdy ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika, jeżeli podstawy do udzielenia ulgi potwierdzone są dokumentami, a okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników
  • Rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty w przypadkach udokumentowanych trudności płatniczych dłużnika, jeżeli interes m.st. Warszawy nie stoi temu na przeszkodzie.
  • Jeżeli wartość zadłużenia przewyższa kwotę 20.000,00 zł, wnioski należy kierować do Skarbnika m.st. Warszawy.
  • Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych