null

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

ul. Nowy Świat 39, parter

Kierownik referatu: Agnieszka Reszka
telefon: 22 443 93 07

Tomasz Karczewski, Główny specjalista - księgowość
telefon: 22 443 93 08

Iwona Popławska, Główny specjalista - księgowość 
telefon: 22 443 93 06

Ewa Olkowicz, Główny specjalista – księgowość
telefon: 22 43 92 24

Termin płatności

Zgodnie z § 1 uchwały nr  XXXI/787/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc, z góry, w terminie do 28 dnia miesiąca.

Wpłaty do 1.000 zł przez podmiot zewnętrzny – zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2020.1325 t.j.)  zapłata podatku może nastąpić przez:

  1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  3. inny podmiot, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł.

Rachunek do wpłat:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, Bank Handlowy w Warszawie.
Dla każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości składającego deklarację został ustalony indywidualny numer rachunku bankowego, dlatego też wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w pokwitowaniu przyjęcia deklaracji.

Wpłata może być też dokonana na rachunek ogólny (wpisując w tytule przelewu OZGOK oraz dane identyfikujące składającego deklarację i adres nieruchomości):
44 1030 1508 0000 0005 5002 8077