null

Gospodarka odpadami komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kontakt:

Naczelnik: Ewa Stanecka

ul. Nowy Świat 39, parter
tel. 22 44 394 60 oraz 22 443 92 45
e-mail: srodmiescie.wgo@um.warszawa.pl

adres do korespondencji:

00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43


Składanie deklaracji za odpady
Obowiązkowa segregacja odpadów oraz nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wzory pełnomocnictw 

PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości

Od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą (nr XXXII/976/2020) Rady m.st. Warszawy od 1 sierpnia 2020 r. odpady komunalne będą odbierane przez m.st. Warszawę wyłącznie od nieruchomości zamieszkanych oraz wprost wynikających z wyżej wymienionej uchwały.

Od 1 sierpnia 2020 r. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

 • na których zamieszkują mieszkańcy (artykuł 6c ustęp 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
 • na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (artykuł 6c ustęp 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w stosunku do nieruchomości:
  1. które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej;
  2. na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  3. na których prowadzona jest działalność:
   • Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych;
   • instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z dniem 1 sierpnia 2020 r., zostały wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest między innymi sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska. Wyłączenie dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkanych, innych niż wymienione wprost w uchwale nr XXXII/976/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.

Obowiązki właścicieli nieruchomości pozostających poza systemem gospodarki odpadami.

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poza obowiązkiem zawarcia umowy na odbieranie odpadów, powinien w szczególności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy):

 1. wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów;
 2. prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na frakcje:
  • papier,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • bio,
  • bio – gastronomia/targowisko,
  • odpady zielone,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady zmieszane;
 3. wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio lub bio – gastronomia/targowisko (w zależności od rodzaju nieruchomości) oraz odpady zmieszane (pojemniki dotychczas podstawiane przez podmioty wybrane przez m.st. Warszawę zostaną odebrane z terenu nieruchomości);
 4. zbierać odpady zielone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni;
 5. zbierać odpady wielkogabarytowe w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny;
 6. utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Brak zawarcia umowy

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie zawrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych, analogicznie jak w przypadku spraw w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zaistnieje podstawa do wydania z urzędu decyzji, w której ustala się:

 1. obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
 2. wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.;
 3. terminy uiszczania opłat;
 4. sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia.

Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest ona na okres 1 roku (to jest przez okres 1 roku odpady komunalne odbierane są od danego właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wybrany przez m.st. Warszawę) i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Więcej informacji na stronie: https://warszawa19115.pl/-/dla-przedsiebiorcow-i-zarzadcow-nieruchomosci

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa.