null

Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

„Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121"

Dane projektu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2018
Całkowita wartość projektu: 986 938,75 zł
Wartość dofinansowania: 911 538,75 zł
Wkład własny niepieniężny: 75 400,00 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel:

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 385 uczniów i uczennic, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 65 nauczycieli i nauczycielek, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do dnia 31.12.2018 r.

Działania:

W ramach działań projektowych skierowanych do uczniów zrealizowane będą:

  • zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje informatyczne np. poprzez koło zainteresowań uczniów programowaniem, robotyką, czy szkolenie z zastosowania oprogramowania MS Excel;
  • zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje matematyczne np. poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, czy zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki;
  • zajęcia rozwijające u uczniów postawy innowacyjności i kreatywności, w tym rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;
  • zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych, np. poprzez zajęcia pozalekcyjne, czy laboratoria w przedmiotach przyrodniczych.

Ponadto w projekcie zaplanowano działania, które pozwolą podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Projekt przewiduje także zakup wyposażenia do pracowni matematycznej, przyrodniczej oraz informatycznej.