null

"Chwytam zmianę."

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Tytuł projektu

"Chwytam zmianę."

Dane projektu:

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Oś Priorytetowa: X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU
Tytuł projektu: „Chwytam zmianę.”
Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie: 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Koszt realizacji: 514 907,20 zł
Kwota dofinansowania: 397 203,80 zł
Partner Projektu: EXPLO Barbara Ochman Wiktor Siegel SP. J.

Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego dwunastu szkół z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 1256 uczniów (624 kobiet i 632 mężczyzn), uzyskanie uprawnień doradcy edukacyjno-zawodowego u 15 nauczycieli i podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego u 135 nauczycieli oraz rozwój współpracy szkół z rynkiem pracy w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa objęta wsparciem to 1256 uczniów oraz 135 nauczycieli z 12 szkół Dzielnicy Śródmieście, w tym 34 osoby z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. Podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych w liczbie 96 osób, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 12 śródmiejskich szkołach w wyniku udziału w szkoleniach do dnia 31.12.2018r.
     
  2. Uzyskanie przez 15 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego we wspieranych szkołach kwalifikacji doradcy edukacyjno–zawodowego w wyniku udziału w studiach podyplomowych do dnia 31.12.2018r.
     
  3. Przygotowanie 1256 uczniów wspieranych szkół do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno–zawodowej w wyniku przeprowadzonego doradztwa edukacyjno–zawodowego w ramach utworzonych SPIneK do dnia 31.12.2018r.
     
  4. Rozwój współpracy śródmiejskich szkół z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018r.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WM 2014-2020 „Zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu jest 1256 uczniów i 135 nauczycieli następujących szkół:
ZS Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ZS Poligraficznych im. Marsz. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, Technikum Elektroniczno-Elektryczne im. E. Konopczyńskiego oraz szkoły będące spadkobiercami prawnymi ośmiu dotychczasowych gimnazjów, w tym nowo powstałe Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego, oddziały gimnazjalne w II LO im. Króla S. Batorego z Oddziałami Integracyjnymi, XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, LXVII LO im. Jana Nowaka–Jeziorańskiego i LXXV LO im. Jana III Sobieskiego, a także uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz klas VII i VIII (w 2018r.) SP Nr 32, SP Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,  SP Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi.

Rekrutacja

Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i obejmie 15 nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz szkoleń doszkalających i kursów uzupełniających dla nauczycieli zgłoszonych do projektu szkół. Uzyskane kompetencje będą następnie wykorzystane do szkolenia uczniów wymienionych szkół. Rekrutacja uczniów również będzie miała charakter zamknięty obejmujący wszystkich uczniów w/w szkół, w tym osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań uczestniczyć będą w szkoleniach doradztwa zawodowego, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, prezentacyjnych, sesjach indywidualnych i grupowych w zakresie coachingu, mentoringu i pobudzania motywacji.

Inne działania

W ramach projektu odbędą się targi pracy oraz dwie edycje konkursu z zakresu przedsiębiorczości pt. „Jaka praca się opłaca?” oraz wycieczki studyjne do zakładów pracy i spotkania z pracodawcami.
Istotą projektu będzie doskonalenie nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu, mentoringu, prezentacji na poziomie szkoleń i studiów podyplomowych oraz wykorzystanie nabytej przez nich wiedzy w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.