null

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie w Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy od 2 sierpnia 2021 r.

w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19 oraz rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości, mając na względzie szczególnie ważny interes społeczny informujemy, iż z dniem 2 sierpnia 2021 r. przywrócona zostaje działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i porady obywatelskie udzielane będą w kontakcie bezpośrednim z beneficjentem, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Uwaga: przy składaniu oświadczenia zgodnie ze wzorem, wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Zapisy na poradę prawną odbywać się będą poprzez kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem: 19 115. gdzie konsultant umówi beneficjenta na poradę prawną w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź poradnictwa obywatelskiego.

Porady telefoniczne i mailowe są dopuszczane tylko w uzasadnionych przypadkach:

 1. Jeśli klient z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie samodzielnie przyjść do punktu lub ma objawy wskazujące na zarażenie wirusem COVID-19.
 2. Jeśli jest to kontynuacja porad dotychczas udzielanych w trybie pracy zdalnej i klient nie ma możliwości osobistego stawienia się w punkcie.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 r.

Adresy lokalu Dni i godziny w których planuje się dyżury Informacje czy dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Rodzaj podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

ul. Czerniakowska 178A

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00 Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja udzielana przez adwokata i radcę prawnego którzy posiadają kwalifikacje mediatora

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Konwiktorska 3/5

Poniedziałek - piątek: 16.00 – 20.00 Dyżury przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dom Kultury Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Międzypokoleniowa Kubokawiarnia

ul. Anielewicza 3/5

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00 Dyżury przeznaczone na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową:

Centrum Informacji Społecznej

Po uzyskaniu pomocy prawnej lub obywatelskiej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady, którą należy umieścić w przygotowanych do tego i zabezpieczonych urnach przy każdym z punktów w dzielnicy.

Harmonogram porad prawnych oraz obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy, znajduje się na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie: warszawa19115.pl

Pomoc DE MINIMIS

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ww. ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. m.st. Warszawa następujące dokumenty:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
   
 2. oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym w pkt. 1 okresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu i zamieszczone jest na stronie internetowej m.st. Warszawa. W oświadczeniu należy wskazać dane kontaktowe.
   
 3. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

*Pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

*W przypadku udzielania pomocy prawnej w trybie zdalnej, pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy (na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 00-412 Warszawa ul. L. Kruczkowskiego 2 lub Biuro Prawne 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2) lub za pośrednictwem drogi elektronicznej pomocprawna@um.warszawa.pl .

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik w celu ustalenia terminu konsultacji.

WAŻNE!!!

 • Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
   
 • Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy). Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
   
 • Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.